ابوالفضل شفیعی


مدرك تحصيلي: کارشناسی

رشته تحصيلي: عمران

عنوان شغلي: کارشناس ابنیه

تاريخ شروع به كار:


 

تلفن داخلي: 342 تلفن مستقيم:2523124 پست الكترونيك:ab.shafiei@bpums.ac.ir

 

شرح وظايف:

ü       - بازدید زمین و بررسی نوع خاک به لحاظ سازه ای و در صورت لزوم هماهنگی با آزمایشگاه مکانیک خاک جهت تعیین ظرفیت باربری

ü     - طراحی سازه مطابق طرح معماری اولیه تایید شده

ü     - کنترل نقشه های سازه و معماری  وانطباق آنها با هم

ü     - کنترل نقشه های انجام شده توسط مشاور و پیگیری رفع نواقص

ü     - بررسی امکان ایجاد تغییرات در ساختمان های موجود و یا در حال ساخت

 

ü       - متره و برآورد کلیه نقشه های سازه و معماری

ü     - کنترل متره و برآورد های انجام شده توسط مشاوران

 

 

  رزومه:


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >