منشور اخلاقي

1392/2/23 0:0

منشور اخلاقي و حرفه اي مديريت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی
دانشگاه علوم پزشكي استان بوشهر

مديريت و كاركنان مديريت فني و نظارت بر طرحهاي عمراني با محوريت تكريم ارباب رجوع و بهره گيري از شايستگيها بر پايه اصول علمي و روحيه پژوهشي و مشاركتي بطور اثربخش و كارا متعهد ميگردد به رعايت مفاد ذيل نسبت به اجراي صحيح كليه امور مربوط به مديريت ، سرمايه هاي مالي و انساني را در راستاي نيل به اهداف و وظايف مورد نظر اقدام نمايد.

اهداف
1- كاهش دوره ساخت و ارتقاي كيفيت پروژه هاي عمراني
2- افزايش تعامل با واحدهاي تابعه به منظور اصلاح زيرساختهاي فني آنها
3- ارتقاي سطح دانش فني كاركنان با برگذاري دوره هاي تخصصي

وظايف

1-برنامه ريزي 2- سازماندهي 3- بهره وري
4- نگهداشت 5- ارزشيابي 6- بهسازي و توسعه

ارزشها

  • ارزشهاي فردي

-رعايت وجدان كاري -داشتن روحيه خلاق و نوآور
-بهره گيري از مديريت زمان -حفظ روحيه دانش آموختگي
-حضور به موقع در محل كار - مسووليت پذيري

  • ارزشهاي گروهي

-ايجاد فضاي صميمي و اعتماد متقابل
-مسووليت پذيري در انجام وظايف گروهي

  • ارزشهاي سازماني

-رعايت استانداردهاي اجرايي و اخلاقي
-آموزش مستمر و توانمندسازي كاركنان
-رعايت قوانين و مقررات اداري و خودداري از فساد اداري
- بكارگيري افراد متعهد و مجرب
-تكريم ارباب رجوع
-ايجاد فضاي فيزيكي و رواني مناسب
-ايجاد امنيت شغلي و هويت فردي براي كاركنان
- ارتباطات شايسته بين مسئولان ، كاركنان و ارباب رجوع
-تبادل نظر و همكاري با ساير و احدها
- فراهم آوردن زمينه لازم جهت ابتكار و نوآوري كاركنان


تاریخ بروز رسانی:   23 ارديبهشت 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >